وزارت مالیه

ریاست عمومی املاک دولتی

اخبار:

 در مورد ریاست عمومی املاک دولتی

وظایف ریاست عمومی املاک دولتی

– ایجاد واحد با اعتبار املاک درکشور متکی بر احصائیه وارقام دقیق جایداد های دولتی .

–  جمع آوری ارقام واحصائیه دقیق املاکی به منظور استفاده درست از آن درپلان های انکشافی ، توسعوی واقتصادی کشور.

– ترتیب اسناد آن عده از جایداد های دولتی که درپروسه جنگ های داخلی از بین رفته و وجود ندارد.

– حل منازعات املاکی بین ادارات دولتی ویا مردم برویت اسناد مدارحکم .

– ایجاد شعبات املاکی  در چوکات مستوفیت های ولایتی جهت ثبت ، سجل واستفاده از املاک دولتی درولایت مطابق طرزالعمل .

– تسلیم گیری ، ثبت وبه اجاره دهی تمام جایداد های غیر منقول دولتی که بصورت مازاد در تصرف وزارت ها وریاست های مستقل دولتی قراردارند .

– ثبت وبه اجاره دهی جایداد های غیر منقول دولتی که درپلان توسعوی وزارت ها وادارات مستقل دولتی قراردارند درموجودیت  نماینده رسمی آن اداره محترم .

ثبت وبه اجاره دهی تمام جایداد های غیر منقول دولتی که درخارج ازکشور قراردارند به همکاری ادارات ذیربط.

–  تشخیص وخارج ساختن آن عده جایداد های غیر منقول دولتی که بدون کدام مجوز قانونی دراختیار  اشخاص ، ادارات غیردولتی قراردارند .

– حفاظت واستفاده معقول از جایداد های غیر منقول دولتی ، جایداد های تحت تامین دولت.

– نظارت دائمی بر بهره گیری وحفظ جایدادهای غیر منقول  دولتی مطابق قانون .

– نظارت از تمام جایداد های غیر منقول دولتی که شامل پلان توسعوی ادارات بوده ومشترکا” به اشخاص انفرادی ویا موسسات غیردولتی به اجاره ویا کرایه داده میشوند .

– به اجاره دهی جهت عمران مجدد آن عده ساختمان های دولتی که درجریان جنگ های داخلی تخریب وتا اکنون غیر قابل استفاده باقیمانده اند از طریق بکار بردن امکانات پولی دولت ویا پروتوکول ها با شرکت های ویا اشخاص انفرادی مطابق قانون .

– خریداری تصرف وثبت جایداد های که ریاست محترم دولت بنابر ضرورت مبرم به خریداری آنها هدایت صادر نمایند.

دستاورد ها و فعالیت های ریاست عمومی املاک

 تماس با ما

ریاست عمومی املاک دولتی
وزارت مالیه  جمهوری اسلامی افغانستان
               سینما پامیر، کابل افغانستان               

 93202103156+    

pd@mof.gov.af