درحدود 50 جریب زمین دولتی درمقابل فابریکه نساجی بگرامی که ازطریق آمریت مراقبت املاک مرکز ومدیریت عمومی حفظ ومراقبت نساجی بگرامی کنترول میگردد . کارمندان این آمریت به همکاری پولیس قطعه گمرکات   . تمام اعمار شده های خود سر را که درایام رخصتی از طرف بعضی افراد استفاده جوصورت گرفته بود تخریب نمودند.