براساس راپورهای واصله ریاست های املاک مرکز وریاست املاک ولایتی درجریان سال مالی 1396 به تفکیک عواید مرکزو ولایات قرارذیل تحصیل گردیداست .

الف: ریاست مراقبت املاک مرکز مبلغ (360,640,263 ) افغانی .

ب: ریاست املاک ولایتی مبلغ (329,065,600) افغانی .

مجموعه عواید حاصله مبلغ (689,705,863) افغانی بوده که نظر به پلان تعین شده مبلغ (425,501,985) افغانی اضافه گردیده است .

این مبلغ تا به تاریخ  30/9/1396 تحصیل و تحویل خزانه دولت گردیده وارقام در حالت افزایش است .