جایداد نساجی بگرامی به اساس مصوبه شماره (39 ) مورخ 21.10.1388 درسال 1390 بریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه انتقال گردید،که درآن به تعداد 22 شرکت تولیدی دربخش های مختلف چون دوا سازی ، خیاطی ، پاپرسازی ،تولید قالین ، خیاطی وگلدوزی ، تولید نوشابه های غیر الکولی ولبنی ، نان پزی ، تولید رنگ ، ساخت وساز مبل وفرنیچر ، تولید نمک طعام ، تولید دروازه وکلکین تولید نمک ، جوس ، نان پزی ، صابون ، رنگ ، خیاطی ، ادویه ، کلکین ودروازه PVC ، تولید کاک برای منازل ، تولید پودر سنگ ، صابون سازی ، عایق برق ، یخ سازی ، تولید تارقالین جهت رقع نیاز مندی هموطنان ما فعالیت دارندکه زمینه کار برای تعداد 138 مرد و66 زن فراهم گردیده است .
ریاست عمومی املاک دولتی هنگر ها وزمین داخل محوطه نساجی بگرامی را به شرکت های متذکره از طریق رقابت آزاد، داوطلبی ومزایده ) به کرایه معین ماهوار به اجاره سپرده که عواید جمع آوری شده به خزانه دولت تحویل میگردد. )