تاریخ آعاز:23/5/1397
تاریخ ختم : 5/6/1397

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت  مالیه  شش باب دکاکین بمساحت های مختلف طورجداگانه واقع برج شهرآرا(ناحیه چهارم) ملکیت وزارت مالیه  را از طریق پروسه داوطلبی به کرایه میدهد.
متقاضیان واجدشرایط شرطنامه میتوانند درخواستی های خویشرا به مدیریت عمومی ارزیابی قراردادها واقع منزل پنجم تعمیر (14)منزله سینماپامیرسپرده وخودشان بعد ازنشر اعلان الی مدت (14 ) یوم مراجعه، همچنان شرطنامه را درمقابل (3000) افغانی  پول بدون بازگشت ملاحظه نموده تامینات اخذ میگردد.