شرکت سهامی نساجی افغان در نظر دارد جایداد خویش را واقع پارک های صنعتی پلچرخی که دارای یک تعداد هنگرها، اتاقها وساحه سبز میباشد در بدل کرایه با متقاصیان عقد قرارداد نماید.

اشخاص حکمی وحقیقی که خواهش عقد قرارداد را داشته باشند خود ونماینده با صلاحیت شان به مدیریت عمومی خدمات ریاست عامل نساجی افغان واقع چوک آبده میوند مراجعه نمایند.

علاقه مندان میتوانند جهت معلومات بیشتربه شماره تلفون نمبر 0799716787 تماس بگیرند.