تاریخ آغاز:09.10.1397

تاریخ ختم : 29.10.1397

    ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه یکباب دوکان نمبر 16 خیاطی درخشان بمساحت 17.83 متر مربع واقع بلاک (بی)  کوه البرز مکرویان اول را از طریق پروسه داوطلبی به کرایه میدهد متقاضیان واجدشرایط شرطنامه میتوانند درخواستی های خویشرا به مدیریت عمومی ارزیابی قراردادها واقع منزل پنجم تعمیر(14)منزله سینماپامیرسپرده وخودشان بعد ازنشر اعلان الی مدت(21 )یوم مراجعه، همچنان شرطنامه را درمقابل (3000) افغانی  پول بدون بازگشت ملاحظه نموده تامینات اخذ میگردد