تاریخ آغاز:22.10.1397

تاریخ ختم : 05.11.1397

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه یکباب دوکان کنسرن سازی بمساحت 14.52 واقع داخل محوطه باغ زنانه ملکیت ریاست محترم امورزنان را  از طریق پروسه داوطلبی به کرایه میدهد.

متقاضیان واجدشرایط شرطنامه میتوانند درخواستی های خویشرا به مدیریت عمومی ارزیابی قراردادها واقع منزل پنجم تعمیر (14)منزله سینماپامیرسپرده وخودشان بعد ازنشر اعلان الی مدت (14) یوم مراجعه، همچنان شرطنامه را درمقابل (3000) افغانی  پول بدون بازگشت ملاحظه نموده تامینات اخذ میگردد