تاریخ آغاز:22.10.1397

تاریخ ختم : 05.11.1397

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه جای یکباب دفتر بمساحت 14 متر مربع واقع ترمینل محلی میدان هوایی بین المللی میدان هوایی ملکیت هوانوردی ملکی مربوط شرکت سونیک جیت را  از طریق پروسه داوطلبی به کرایه میدهد.

متقاضیان واجدشرایط شرطنامه میتوانند درخواستی های خویشرا به مدیریت عمومی ارزیابی قراردادها واقع منزل پنجم تعمیر (14)منزله سینماپامیرسپرده وخودشان بعد ازنشر اعلان الی مدت (14) یوم مراجعه، همچنان شرطنامه را درمقابل (3000) افغانی  پول بدون بازگشت ملاحظه نموده تامینات اخذ میگردد