تاریخ آغاز:22.10.1397

تاریخ ختم : 12.11.1397

ریاست عمومی املاک دولتی وزارت مالیه بتعداد 7 باب گرین حوض سبز خانه باسیستم آبیاری قطره هر کدام بمساحت 400 متر مربع واقع بادام باغ کابل ملکیت وزارت محترم زراعت را  از طریق پروسه داوطلبی به کرایه میدهد.

متقاضیان واجدشرایط شرطنامه میتوانند درخواستی های خویشرا به مدیریت عمومی ارزیابی قراردادها واقع منزل پنجم تعمیر (14)منزله سینماپامیرسپرده وخودشان بعد ازنشر اعلان الی مدت (21) یوم مراجعه، همچنان شرطنامه را درمقابل (3000) افغانی  پول بدون بازگشت ملاحظه نموده تامینات اخذ میگردد