هدف از ایجاد سیستم دیتابیس املاک  سرعت بخشیدن به امور اداری وافزایش میزان اطمینان ودقت درجلوگیری از ضیاع وقت وپراگنده گی اسناد ومکاتیب درضمن ثبت ونگهداری بهتر معلومات املاکی درسراسر کشور (34) ولایات افغانستان میباشد.

چنین سطح دسترسی معلوماتی  رهبری ریاست عمومی املاک را کمک میکند تا به موقع  ازچگونگی  املاک وزارت مالیه اگاه گردیده تا تصامیم لازم درتطبیق پلان ها وپالیسی ها صورت گیرد.

وظایف وفعالیت عمده مدیریت عمومی دیتابیس

  • ساخت وتوسعه دیتابیس ریاست عمومی املاک دولتی
  • اتخاذ تدابیر به منظور طرح وانکشاف دیتابیس جهت نگهداری منظم معلومات های املاکی
  • حمایت تخنیکی جهت اداره نمودن دیتابیس ، ثبت وتنظیم معلومات غرض مصؤن سازی معلومات های پروسس شده.
  • حصول اطمینان ازفعال بودن سیستم های دیتابیس ونگهداری (Back up   ) به منظور استفاده هنگام ضرورت
  • کنترول از کاروفعالیت های ریاست ثبت ،حفظ وتصفیه اسناد املاک دولتی ، ریاست مراقبت وبهره برداری املاک مرکز واملاک ولایتی به منظور ثبت وتنظیم معلومات های املاکی وباز یافت سریع اطلاعات ریکارد شده غرض گزارش از فعالیت ، احصائیه دقیق وارقام املاک دولتی که برای تصمیم گیری اداره نیاز است.
  • تامین ارتباط با سایر شعبات ریاست عمومی املاک دولتی غرض جمع آوری معلومات مورد نیاز.
  • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار ، وسالانه مطابق به پلان ترتیب شده  .