قانون مدنی افغانستان جلد اول

قانون مدنی افغانستان جلد دوم

قانون مدنی افغانستان جلد سوم

قانون مدنی افغانستان جلد چهارم

ضمیمه قرارداد اجاره املاک دولتی

قانون جدید امور زمینداری

اصول نامه تجارت

رهنمود و طرز سلوک داوطلبی

مصوبه شماره ۴۲ شورای وزیران

مصوبه شماره ۳۹ شورای وزیران

طرزالعمل ثبت املاک دولتی

عقد مقاوله عقار

طرزالعمل قراردادهای املاک دولتی

مصوبه شماره ۱۲