1. ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار وسالانه در مطابقت به پلان ریاست عمومی جهت حصول اهداف پیشبینی شده .

2. تنظیم امور اجرائیوی ریاست بمنظور تطبیق بموقع برنامه های مراجعین داخل و خارج ریاست عمومی.

3. ترتیب اجند و اشتراک در مجالس کاری ریاست جهت تحریر تصامیم و فیصله ها.

4. مطالعه ، تحلیل ورجعت دهی مکاتیب وارده به مرجع بعد از هدایت مقام ریاست عمومی املاک دولتی غرض اجراأت بعدی .

5. حصول اطمینان از تحریر و ترتیب پیشنهادات ، استعلام ها و مکاتیب جهت اخذ امضأ و هدایت مقام وزارت.

6. حصول تنظیم سیستم فایلنگ و اسناد اداری مربوطه جهت سهولت امور .

7. حصول اطمینان از ارسال گزارشات کاری ریاست عمومی املاک بمراجع ذیربط و مقامات ذیصلاح.

8. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات در مطابقت با قوانین و مقررات سپرده میشود.