فعالیت های ریاست ثبت ، حفظ وتصفیه املاک دولتی  :

ریاست ثبت، حفظ وتصفیه املاک دولتی ازبدوتاسیس الی اکنون باوجود مشکلات وچالشهای که فراه را این ریاست قرارداشته اند وهمواره درراستای تحقق اهداف آن ازسوی زورمندان وغاصبین زمین موانع واختلال ایجادگردیده است باآنهم مطابق هدایات مصوبات 39 و42 شورای محترم وزیران وکابینه محترم ریاست ج ا ا وطرزالعمل املاکی به انجام فعالیت های ذیل نایل گردیده است.

  • بتعداد16000 جایدادهای وزارت خا نه هاوادارات مستقل دولتی راثبت وراجسترنموده است.
  • بتعداد30 جایدادهای مازادضرورت وزارت خا نه هاوادارات مستقل دولتی را انتقال وغرض بهره برداری به ریاست مراقبت وبهره برداری املاک مرکزی تسلیم داده است.
  • بتعداد10 جایدادهای وزارت خانه هاوادارات مستقل دولتی را عقدمقاوله ترتیب وبه ادارات دولتی متقاضی طبق احکام مقام محترم ریاست ج ا ا  انتقال داده است.
  • بتعداد328  جایدادهای افرارد واشخاص را ازتحت تامین وتضمین بانک های منحل شده رهنی،تعمیراتی وزراعتی رهانموده است.
  • مبلغ2990000 افغانی طلبات بانک های منحل شده رهنی،تعمیراتی وزراعتی را ازنزدافراد واشخاص مقروض ، ادارات دولتی وبانک های داخلی وخارجی تحصیل نموده است.
  • مبلغ3100000 افغانی سهم وسرمایه کوپراتیف ها، حقوق تقاعدکارمندان غایب بانک های منحل شده رهنی،تعمیراتی وزراعتی وسایرامورمطابق احکام قانون تادیه نموده است.
  • بتعداد28 جایدادهای وزارت خا نه هاوادارات مستقل دولتی که تحت غصب وتنازوع قرارداشته منازعه آن حل وبه نفع دولت فیصله گردیده است.
  • بتعداد63 جایدادهای سفارت خانه ها وجنرال قونسلی های افغانی درخارج ازکشور راثبت وراجسترنموده است.
  • بتعداد41 جایدادهای سفارت خانه های خارجی مقم کشور راثبت وراجستر نموده است.
  • بتعداد6 جایدادهای مازادضرورت ملکیت وزارت تجارت وصنایع وبانک ملی افغان درخارج ازکشور  راپروتوکول انتقال آن طی مراحل وعنقریب غرض بهره برداری به این ریاست سپرده میشود.