ریاست مراقبت وبهره برداری املاک مرکز مطابق مصوبه شماره 39مورخ 21/10/1388شورای محترم وزیران و طرز العمل املاک وظایف ذیل را به عهده دارد.

  1. طی مراحل انعقاد قراردادجایدادهای مازاد ضرورت وتحت پلان توسعوی ادارات .
  2. جمع آوری عواید جایداد های مرکز وتحویلی آن بحساب مشخص وارادات دولت.
  3. مراقبت از پروژه های انکشافی وزارت مالیه.
  4. مراقبت وحفاظت متداوم جایدادهای ادارات مرکز

ریاست مراقبت وبهره برداری املاک مرکز مطابق طرزالعمل املاکی فعالیت های ذیل انجام داده است .

مطابق پلان داده شده سال 1395 مبلغ 240ملیون افغانی تارگیت تعین گردیده بود که نظر به سعی وتلاش اینریاست بالاتر از تارگیت تعین شده مبلغ 491ملیون افغانی یعنی 205فیصد بالاتر از تارگیت تعین شده تحصیل گردیده که ازجمله عواید مذکور مبلغ 222ملیون مربوط مرکز ومتباقی مربوط ولایات میباشد تحصیل وبحساب واردات دولت تحویل گردیده است.

دربخش طی مراحل وانعقاد قرارداد  ها:

مطابق پلان درسال 1395تعداد 210قرارداد درنظر گرفته شده بود درحالیکه 238قرارداد طی مراحل وبالاتر ازپلان تعین شده اجرا صورت گرفته است.

دربخش پروژه ها: 

ریاست مراقبت املاک طبق پلان درسال 1395تعداد 7پروژه انکشافی را طبق پلان درنظر گرفته بود که ازجمله تعداد 5پروژه آن تکمیل و1پروژه آن حدود 70فیصد تکمیل و1پروژه دیگر آن نسبت عدم مساعد بودن شرایط امنیتی کار آن باقی مانده است که بامساعد شدن اوضاع امنیتی کار آن آغاز میگردد.

دربخش حفاظت ومراقبت جادیدادها:

ریاست مراقبت وبهره برداری املاک ذریعه آمریت حفظ ومراقبت وکارمندان مربوط در حفاظت ونگهداری جایدادها بشکل متداوم توظیف بوده از جایداد وارسی ومراقبت نموده تا جایدادهای دولت ازغصب اشخاش وافراد غاصب جلوگیری گردد.