• ریاست املاک ولایتی یکی ازریاست های ریاست عمومی املاک بوده که متکی به هدایت مصوبه شماره 39 شورای عالی وزیران درسال 1389 درتشکیل ریاست عمومی املاک ایزاد وامورات ثبت وتصفیه ، حفظ ومراقبت وکرایه واجاره کلیه جایدادهای دولتی را درولایات ازطریق مدیریت های املاکی خویش که درجنب مستوفیت های محترم ایزاد گردیده به پیش میبرد که سالانه ازاین ناحیه عواید قابل ملاحظه وارد خزانه دولت میگردد.

وظایف عمده:

 • ثبت وتصفیه جایدادهای دولتی .
 • طی مراحل تدارکاتی جایداد
 • بهره برداری وجمع عواید جایداد
 • حفظ ومراقبت جایداد

چالش ها

 • عدم همکاری ادارات زیربط
 • عدم آگاهی لازم کارمندان ازامور املاکی
 • موجودیت افراد غاصب وزومند درحصه غصب جایدادها
 • کمبود کارمندان مجریب املاکی وهمچنان نبودامکانات ترانسپورتی
 • راه حل ها
 • همکاری ادارات زیربط امنیتی ، عدلی وقضایی
 • ایجاد سیمنارها جهت ارتقای ظرفیت کارمندان املاک ولایتی
 • همکاری ارگانهای امنیتی غرض استرداد جایددهای دولتی ازغصب
 • تزئید تشکیل املاک ولایتی

   دست آورد های متوقعه

 • درسال 1395 به تعداد (1158) جایداد دولت به کرایه واجاره سپرده شده اند.
 • عواید ریاست املاک ولایتی درسال 1395 جمعاً بالغ بر(272892789) دوصدوهفتادوملیونوهشتصدونود دوهزارورهفتصدوهشتادونو افغانی میگردد.
 • بتعداد 10 پروژه کاری ولایات از آن مراقبت صورت گرفته.
 • اخذ تخصیص بودجه برای ولایات جهت مراقبت از جایدادها.
 • ارسال 23 مورد مکتوب جهت حفظ و مراقبت از جایدادهای مازاد دولتی.
 • انتقال موازی 2000مترمربع جایداد کوپراتیف دهقانان ولسوالی قره باغ به وزارت محترم مالیه.
 • انتقال موازی 14000مترمربع زمین واقع والسوالی چهارآسیاب ملکیت وزارت محترم احیاوانکشاف دهات به وزارت محترم مالیه .
 • انتقال موازی 780 متر مربع زمین جایداد کوپراتیف دهقانان واقع ولسوالی چهارآسیاب به وزارت محترم مالیه .
 • انتقال موازی 910مترمربع زمین جایداکوپراتیف دهقانان ولایت فاریاب به وزارت محترم مالیه.
 • پیگیری جایداد کوپراتیف های دهقانان واقع ولسوالی ده سبز.
 • جلب همکاری ادارات دولتی به منظور انتقال جایدادهای مازاد وتحت پلان توسعوی مطابق هدایت مصوبات مربوطه
 • شناسای ساحات تجارتی جهت استفاده موثر غرض رشد عواید دولت