1.  جمع آوری مبلغ (460) میلیون افغانی از مدرک اجاره وکرایه جایداد های انتقال شده ادارات دولتی        ( مازاد ضرورت وتحت پلان توسعوی ) ازمرکز وولایات .
  2. طی مراحل اسناد تعداد( 170 ) شماره قراردادجایدادهای ادارات دولتی درمرکز وولایات.
  3. ثبت وراجستر تعداد (1200 ) جایداد های غیر منقول ادارات بدفاتر
  4. رهائی وطی مراحل دوسیه های تحت منازعه وغصب شده ادارات دولتی از طریق مراجع عدلی وامنیتی
  5. نظارت از تطبیق پروژه های انکشافی ریاست عمومی املاک دولتی
  6. تصفیه حسابات بانکهای منحل شده دولتی ( رهنی وتعمیراتی ، زراعتی )
  7. حفظ ومراقبت از جایداد های انتقال شده ادارات دولتی به منظور جلوگیری از سوء استفاده  افراد غیر مسئول وجلوگیری از غصب آنها .
  8. ارتقای ظرفیت سطح دانش کارمندان ریاست عمومی املاک دولتی
  9. تهیه وارایه گزارشات به موقع ازفعالیت های انجام شده ریاست عمومی املاک دولتی به مراجع ذیربط
  10. ثبت معلومات های املاکی بداخل سیستم دیتابیس املاک دولتی